Follow

De vakantie is nu zo goed als voorbij. Morgen begint een nieuw jaar op de TU/e.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!